„Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, współfinansowanego ze środków europejskich.”